Voorwaarden Chiptuning

AUTOBEDRIJF MEBU Algemene Voorwaarden Consumenten (B2C)

Autobedrijf Mebu
Laan van Ambacht 1-3
2631 RJ Nootdorp

 

1 – Toepassingsgebied

 1. Deze AUTOBEDRIJF MEBU Algemene Voorwaarden Consumenten (B2C) zijn van toepassing op alle dienstverleningen en op alle contracten door een consument afgesloten met AUTOBEDRIJF MEBU. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle occasionele opdrachten en prestaties. Onder consument wordt verstaan iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteiten vallen.
 2. Door beroep te doen op of gebruik te maken van een dienst van AUTOBEDRIJF MEBU, het plaatsen van een bestelling en/of het afsluiten van een wel danig contract, erkent de klant dat deze Algemene Voorwaarden hem tegenstelbaar zijn en aanvaardt op onherroepelijke wijze de toepassing ervan bij uitsluiting van alle andere. De AUTOBEDRIJF MEBU Algemene Voorwaarden zijn tevens te raadplegen op de website http://www.ziptuning.nl.
 3. Een met deze voorwaarden strijdige handelswijze, zelfs meermaals voorkomend, en/of gebruik rechtigt de klant niet zich daarop te beroepen en is in zijnen hoofde geen verworven recht.
 4. Enige eventuele nietigheid van één der onderhavige bepalingen zal geen afbreuk doen aan de toepasselijkheid van de overige bepalingen. Indien een bepaling nietig is, zal deze vervangen worden door een bepaling waarvan de economische implicatie voor AUTOBEDRIJF MEBU dezelfde is.

 

2– Bestellingen

 1. Bestellingen gescheiden steeds onder voorbehoud van beschikbaarheid van de producten en diensten.
 2. Vertegenwoordigers, franchisenemers, (voort)verkopers of andere van AUTOBEDRIJF MEBU zijn niet gemachtigd om een bestelling te aanvaarden noch, in het algemeen, om AUTOBEDRIJF MEBU te verbinden.
 3. AUTOBEDRIJF MEBU is gerechtigd een van de consument uitgaande bestelling geheel of gedeeltelijk te weigeren. Indien AUTOBEDRIJF MEBU een bestelling slechts gedeeltelijk aanvaardt, dient hij de consument hiervan schriftelijk in kennis te stellen en dient de consument zich hiermee schriftelijk akkoord te verklaren binnen de 10 kalenderdagen na voormelde kennisgeving, bij gebreke waaraan de gehele bestelling geannuleerd is.
 4. De eindresultaten van de diensten en producten kunnen verschillen van de in de foto’s, tekeningen, illustraties, technische kenmerken (o.a. brandstofbesparing, vermogen) of andere aangehaalde voorbeelden omdat deze laatsten opgesteld zijn op grond van ideale labo-omstandigheden zodoende dat de consument rekening mogelijks dient te houden met geringe afwijkingen.
 5. Bij het totstandkoming alsmede tijdens de uitvoering van de bestelling, staat de consument, onder zijn eigen verantwoordelijkheid en kosten, in voor het verstrekken van alle juiste en nuttige inlichtingen en dient hij elke wijziging, die van aard is om een normale uitvoering te beïnvloeden, mee te delen. Op te geven persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de verwerking van de bestelling. De consument is als enige aansprakelijk voor de correctheid ervan en AUTOBEDRIJF MEBU heeft desbetreffend geen verificatieverplichting of ander. AUTOBEDRIJF MEBU zal alle persoonsgegevens opslaan, bewaren en gebruiken conform de wetgeving terzake. De consument kan verkeerde gegevens vrij en kosteloos laten rechtzetten. Hij is tevens gerechtigd kosteloos de verwijdering of het verbod tot aanwending van alle hem betreffende persoonsgegevens te bekomen die, gelet op het doel van de verwerking, als onvolledig of irrelevant worden beschouwd, of waarvan de verwerking of bewaring verboden is, of die langer bewaard worden dan voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.

 

3 – Termijnen

 1. De aanvaarde bestelling wordt binnen de uitdrukkelijk in het contract voorziene termijn geleverd en/of geïnstalleerd, en bij gebreke, binnen een redelijke termijn. Opgegeven termijnen maken geen resultaatsverbintenis uit in hoofde van AUTOBEDRIJF MEBU.
 2. Indien de overeengekomen termijn wordt overschreden, kan de klant AUTOBEDRIJF MEBU per aangetekend schrijven in gebreke stellen de prestatie uit te voeren. Indien de prestatie niet binnen een redelijke termijn na de ingebrekestelling geschiedt, kan de klant per afzonderlijke aangetekende zending afzien van zijn bestelling. Ontvangen sommen worden binnen de 30 dagen teruggestort. In geen enkel geval kan de klant uit hoofde van overschrijding van een termijn en/of daaruit voortvloeiende beëindiging een vervangingsvoertuig opeisen.
 3. Indien ten gevolge van enige oorzaak onafhankelijk van zijn wil, waar inbegrepen ingevolge omstandigheden eigen aan het voertuig, of ingevolge overmacht, AUTOBEDRIJF MEBU in de onmogelijkheid is om een aanvaarde bestelling of prestatie uit te voeren of dit te doen binnen gestelde termijn, is elke partij gerechtigd, bij eenvoudige kennisgeving, het contract te ontbinden.
 4. Indien aan AUTOBEDRIJF MEBU een vooruitbetaling verschuldigd is of indien de klant ten behoeve van de uitvoering van het contract informatie ter beschikking dient te stellen, gaat de termijn niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie geheel ter beschikking is gesteld.
 5. De levering van het goed en/of dienst, met inbegrip van overdracht van risico’s der goederen, vindt plaats op het ogenblik van in ontvangstname ervan door de klant.
 6. Transport van het voertuig van de klant is niet voorzien. Elk verzoek van de klant tot transport van zijn voertuig is een afzonderlijke dienst en geschiedt, door AUTOBEDRIJF MEBU of haar vervoerder verzorgd, voor rekening en risico van de klant. De kosten voor transport, takeldienst, e.a. zullen aan de klant afzonderlijk gefactureerd worden en zijn niet begrepen in de opgegeven prijs. AUTOBEDRIJF MEBU is gerechtigd het goed tegen remboursbetaling aan de klant te doen afgeven.
 7. Indien de installatie voorzien is bij de klant, is deze ertoe gehouden, op zijn kosten en voor zijn risico, om alle nuttige gegevens (o.m. aangaande plaatsgesteldheid, openingsuren, enz.) aan AUTOBEDRIJF MEBU mede te delen.
 8. Indien de uitvoering van de dienst op verzoek van de klant plaatsvindt buiten de werkplaats van AUTOBEDRIJF MEBU dan wel het voertuig van de klant dient opgehaald of afgeleverd te worden, wordt de contractueel overeengekomen verplaatsing vergoeding aangerekend.
 9. Indien ingevolge nalatigheid van de klant, met inbegrip van het niet aanwezig zijn op de afspraak, de levering en/of installatie niet kan plaats hebben op de afgesproken dag en/of de normale duurtijd ervan overschrijdt, zal een forfait tbv 60€ aan de klant gefactureerd worden.
 10. De klant kan, op zijn kosten, de risico’s voor de goederen van in depot stelling en/of van transport, voor zover dit door AUTOBEDRIJF MEBU wordt verzorgd, door deze laten verzekeren mits de klant hierom schriftelijk verzoekt.

4 – Diensten

 1. AUTOBEDRIJF MEBU verbindt er zich toe om, binnen de technische beperktheden en naar best vermogen, de in het contract vermelde diensten, bij uitsluiting van alle andere, tegen betaling van de overeengekomen prijs uit te voeren, houdende een middelenverbintenis.
 2. De dienst is deze gespecificeerd in de werkbon en bestaat uit motormanagement in verschillende stages naar keuze van de klant, onder meer:
 • dienst 1: motorsoftware optimalisatie (stage 1)
 • dienst 2: motorsoftware optimalisatie met het externe ecu (stage 1)
 • dienst 3: motorsoftware optimalisatie met het externe ecu of met software aanpassing in motormanagement + desgevallend mechanische aanpassingen (stages 2, 3 en 4)
 • overige diensten zoals aanpassingen in het bestaande motormanagement zoals EGR off, DTC, DPF, etc.

In dienst is niet begrepen de herkeuring.

 1. De klant wordt geacht de eigenschappen, karakteristieken en dergelijke van de dienst te kennen, verklaart volledig geïnformeerd te zijn en kiest het type dienst (stage) in functie van zijn behoeften en onder zijn uitsluitende verantwoordelijkheid. Gelet op de technische beperkingen inherent aan de dienst, aanvaardt de klant dat de technische karakteristieken (o.a. brandstofbesparing, vermogen) variabel zijn.
 2. De klant erkent en aanvaardt dat de dienst een motormanagement(calibrate of afstelling) inhoudt met een verhoging van vermogen en/of koppel van zijn motorvoertuig voor uitsluitend gebruik op gesloten racecircuit en dit verhoogde risico’s tot gevolg heeft, onder meer op vlak van duurzaamheid van het voertuig en/of onderdelen.
 3. De motorsoftware optimalisaties onder diensten 1 en 2, met uitsluiting van alle andere, voldoen, onder dezelfde voorwaarden als ten tijde van de dienstverlening en onder toepassing van de onder artikel 8 vermelde uitsluitingen, aan de parameters van de technische databank van AUTOBEDRIJF MEBU, met een mogelijke afwijking van 15%, en dit gedurende een vaste duurtijd van respectievelijk 5 jaar en 3 jaar, ingaand vanaf de uitvoering van de dienst. De technische databank van AUTOBEDRIJF MEBU bestaat uit opmetingen en diagnoses uitgevoerd op een standaard-voertuig.
 4. AUTOBEDRIJF MEBU is steeds gerechtigd de nodige correcties aan te brengen aan het motormanagement dan wel een retune uit te voeren. AUTOBEDRIJF MEBU behoudt zich te allen tijde het recht voor een expertise en desgevallend revisie van de dienst uit te voeren.
 5. Aangezien de dienst in regie wordt uitgevoerd, aanvaardt de klant dat de naar best vermogen geleverde dienst niet steeds de uiteindelijke oorzaak van een probleem opspoort en/of verhelpt en/of het beoogde doel bereikt, met dien verstande dat de door AUTOBEDRIJF MEBU gemaakte kosten voor onderdelen en arbeidsuren afzonderlijk worden aangerekend.
 6. De klant is verplicht eventuele gebreken aan het voertuig aan AUTOBEDRIJF MEBU te melden voordat de dienst plaatsvindt.
 7. In de prijs is enkel begrepen, met uitsluiting van alle andere, een eenmalige dienst door AUTOBEDRIJF MEBU. Elke nieuwe dienst, met inbegrip van updates, upgrades en/of retunes, zal aanleiding geven tot afzonderlijke facturatie.
 8. Indien de klant het voertuig met het oog op de uitvoering van de dienst in bewaring geeft aan AUTOBEDRIJF MEBU, zal AUTOBEDRIJF MEBU enkel aansprakelijk zijn voor een lastens haar bewezen fout. De klant is verplicht om bij terugname van het voertuig te controleren op gebreken en beschadigingen. De klant vrijwaart AUTOBEDRIJF MEBU voor schade veroorzaakt door gebreken inherent aan het voertuig, met inbegrip van testrit of op de testbank. De klant verbindt er zich toe om, gedurende de gehele tijd dat hij het voertuig in bewaring geeft, dit te verzekeren, volledig technisch in orde te houden (o.a. geldig technische keuring, conformiteitsattest) en met voldoende brandstof. De klant vrijwaart in deze gevallen AUTOBEDRIJF MEBU integraal bij enige regresvordering van zijn verzekeraar. De klant zal uiterlijk op dag van beëindiging van het contract of op eerste verzoek van AUTOBEDRIJF MEBU, zijn voertuig verwijderen, bij gebreke waaraan een depotkost van € 50 per begonnen dag vertraging zal worden aangerekend.
 9. AUTOBEDRIJF MEBU kan het retentierecht uitoefenen op het voertuig, indien en voor zolang als de klant:
 • de kosten van de werkzaamheden aan het voertuig niet of niet in zijn geheel heeft voldaan;
 • andere vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met AUTOBEDRIJF MEBU niet of niet geheel heeft voldaan.
 1. In elk geval blijft AUTOBEDRIJF MEBU gerechtigd om reeds uitgezette kosten voor onderdelen of andere, arbeidsuren en/of reeds uitgevoerde prestaties aan te rekenen.

 

5 – Prijzen & Tarieven

 1. Prijzen worden in euro uitgedrukt en zijn alle taksen en belasting op toegevoegde waarde (BTW) inbegrepen.
 2. De prijs voor dienst 1 omvat een maximum tot 2 arbeidsuren.
 3. De prijs voor (1) dienst 3 en (2) alle overige software diensten worden uitsluitend in regie uitgevoerd waarbij alle arbeidsuren en kosten worden aangerekend.

 

6 – Betaling

 1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling contant plaats te vinden op einde van de uitvoering.
 2. In geval van te late betaling is de klant over het openstaande deel van het factuurbedrag een interest verschuldigd van 1% per maand alsmede ten titel van forfaitaire schadevergoeding van 10%, met een minimum van € 50,00. AUTOBEDRIJF MEBU heeft tevens recht op vergoeding van de gerechtskosten en op schadeloosstelling van alle relevante invorderingskosten.
 3. Partijen komen overeen dat de betaling van facturen een essentiële verplichting is in hoofde van de klant. In de hiervoor genoemde gevallen is AUTOBEDRIJF MEBU bevoegd de verdere uitvoering van het contract op te schorten, dan wel tot ontbinding van het contract over te gaan, één en ander onverminderd het recht van AUTOBEDRIJF MEBU om volledige schadevergoeding te vorderen.
 4. AUTOBEDRIJF MEBU is steeds gerechtigd een vooruitbetaling te vorderen.
 5. AUTOBEDRIJF MEBU is gerechtigd om, binnen de wettelijke bepalingen terzake, aan de klant facturen uit te reiken en te bewaren via electronische data.

 

7 – Gebreken m.b.t. goederen

 1. Indien de door AUTOBEDRIJF MEBU geleverde goed bij de levering, zichtbare gebreken vertoont of wezenlijk niet-conform zijn aan de aanvaarde bestelling, dient de klant, op straffe van verval, dit op dat tijdstip te laten acteren op de leveringsbon, de factuur of op het vervoerdocument. Binnen de 3 werkdagen na levering dient de klant AUTOBEDRIJF MEBU per aangetekend schrijven op de hoogte te stellen van de zichtbare gebreken of niet-conformiteit met afschrift van voormeld document waarop acte. Na afloop van voormelde termijn(en) worden de dienst of goed beschouwd als definitief door de klant aanvaard en de dienst te zijn uitgevoerd volgens de regels van de kunst.
 2. De vrijwaring voor verborgen gebreken van een geleverd goed geldt overeenkomstig de wetgeving terzake.
 3. In geen geval kan een goed naar AUTOBEDRIJF MEBU worden teruggestuurd zonder zijn voorafgaandelijk schriftelijk akkoord. Alle terugzendingen dienen te geschieden binnen de 8 dagen na instemming tot terugzending en, in geval van een zichtbaar gebrek en/of transportschade, in de oorspronkelijke verpakking.


8
– Dekkingsuitsluitingen

De onder artikel 4 vermelde dekking voor diensten en de onder artikel 7 vermelde waarborg op gebreken op goederen, is steeds respectievelijk uitgesloten in één der volgende gevallen:

 1. elke laattijdige aangifte, nalatigheid, verkeerde manipulatie, ongeval of oneigenlijk gebruik (bv burn-outs, dragracing, launch control, enz.),
 2. elke poging of interventie, afstelling, herstelling, vervanging, wijziging of elke andere aan interventie gelijk te stellen handeling verricht door de klant of door een niet door AUTOBEDRIJF MEBU geaggregeerde derde (zoals ondermeer tuners, gasinstallateurs) op de geleverde diensten en/of goederen,
 3. elke andere bestemming, gebruik of kenmerken welke niet schriftelijk door AUTOBEDRIJF MEBU werd vooropgesteld,
 4. elke schade, geheel of gedeeltelijk, veroorzaakt door geconnecteerde producten,
 5. elke schade veroorzaakt door niet door AUTOBEDRIJF MEBU geïnstalleerde hardware, software of andere, of door een handeling desbetreffend door de klant of derde,
 6. een overschrijving, door update, upgrade of vervanging of ander, door de klant of een derde van het door AUTOBEDRIJF MEBU geïnstalleerde motormanagament,
 7. bij gebreke aan een door de klant tegensprekelijk bewezen oorzakelijk verband met schade. De klant is ertoe gehouden om het voertuig op eerste verzoek van AUTOBEDRIJF MEBU ter inspectie op het aan te duiden adres voor te leggen. Indien AUTOBEDRIJF MEBU het oorzakelijk verband afwijst, is de klant gerechtigd, op eigen kosten, een tegensprekelijke tegenexpertise uit te voeren,
 8. het voertuig dient in goede staat te zijn, hetgeen de klant waarborgt en waarvoor deze AUTOBEDRIJF MEBU integraal vrijwaart, volledig origineel vanuit fabrikant en op de gevraagde intervallen correct te zijn onderhouden bij een professionele garagist,
 9. bij ouderdom, slijtage, extreem, slecht of niet- gebruik of slecht basisproduct vanuit fabrikant,
 10. bij verkoop van het voertuig of vervanging van onderdelen aan het voertuig,
 11. op onderdelen (o.a. motormanagement, externe ecu), overige mechanische producten (o.a. gebruikte gekloonde ECU’s) en op de motor die tijdens de dienstwerkzaamheden of erna stuk gaan, waarbij eventuele herstellingskosten steeds voor rekening van de klant zijn,
 12. op motor versnellingsbak en aandrijflijn
 13. mits volledige betaling van de klant ontvangen werd,
 14. bij voertuigen met aangepaste, oncorrecte of teruggedraaide kilometerstand,
 15. bij vreemde oorzaak of overmacht (o.a. natuurrampen, oorlogen, een niet-toerekenbare tekortkoming van door AUTOBEDRIJF MEBU ingeschakelde derden of toeleveranciers, het tijdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn van materialen, hardware, software en/of internet- of andere telecommunicatieverbindingen ten behoeve van de klant waarbij de oorzaak buiten de macht van AUTOBEDRIJF MEBU ligt, alsmede iedere andere situatie waarop AUTOBEDRIJF MEBU geen (beslissende) controle kan uitoefenen,
 16. op mobiliteit middels bijv. een vervangings- of huurvoertuig.

 

9 – Ontbinding

 1. Binnen de 10 kalenderdagen na uitvoering van de prestatie, kan de klant zonder extra kosten het contract ontbinden, waarbij de klant zijn betaling terugontvangt en AUTOBEDRIJF MEBU de door haar geïnstalleerde software verwijdert en weer vervangt door de originele fabrieksafstelling, waarbij AUTOBEDRIJF MEBU alsdan de prijs van de dienst niet zal aanrekenen behoudens de reeds uitgezette kosten en arbeidsuren, met inbegrip van deze voor de herplaatsing van de initiële afstelling.
 2. Elke partij is gerechtigd het contract met onmiddellijke ingang te ontbinden lastens en voor risico van de andere partij, indien die andere partij:
 • opschorting van betaling aanvraagt of verkrijgt, of door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen verliest;.
 • tekortschiet in de naleving van zijn verplichtingen uit het contract, zoals betaling van de verschuldigde bedragen;
 • ontbinding van het contract krachtens het voorgaande lid geschiedt door middel van een brief met ontvangstbevestiging.

 

10 – Aansprakelijkheid

 1. In alle gevallen waarin sprake is van onvoldoende functioneren van de geleverde dienst, onvolkomenheden bij de uitvoering van de dienst of van het goed, zal AUTOBEDRIJF MEBU trachten deze te laten functioneren en dit ten laatste binnen de 15 werkdagen nadat AUTOBEDRIJF MEBU hiertoe door de klant per aangetekende zending werd aangemaand.Bij gebreke aan het verhelpen ervan binnen gestelde termijn, is AUTOBEDRIJF MEBU aansprakelijk voor hetzij een gratis herlevering van de dienst of van het goed hetzij een schadeloosstelling.Een eventuele schadeloosstelling lastens een partij kan, behoudens bij overlijden of lichamelijk letsel van de klant ten gevolge van het doen of nalaten van AUTOBEDRIJF MEBU, maximaal de netto-aankooprijs van de dienst en product bedragen.
 2. AUTOBEDRIJF MEBU is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat AUTOBEDRIJF MEBU is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Geen der partijen is, behoudens opzet, aansprakelijk voor eenderwelke stagnatieschade, bedrijfsschade, genots- of winstderving, indirecte- en/of gevolgschade van welke aard ook en verlies of beschadiging van gegevensdragers of gegevensbestanden.
 4. Indien het voertuig met (stilzwijgende) goedkeuring verblijft op of nabij het terrein van AUTOBEDRIJF MEBU dan is AUTOBEDRIJF MEBU niet aansprakelijk voor de gebreken, schade en/of diefstal die tijdens dit verblijf ontstaan aan/van het voertuig.
 5. Het is de klant niet toegestaan om de werkplaats van AUTOBEDRIJF MEBU te betreden zonder uitdrukkelijke toestemming van AUTOBEDRIJF MEBU. Schade die is ontstaan door het al dan niet bewust negeren van dit verbod kan niet aan AUTOBEDRIJF MEBU worden toegerekend.
 6. De klant vrijwaart AUTOBEDRIJF MEBU voor alle schade en/of claims van derden verband houdend met of voortvloeiend uit (a) het gebruik van de diensten door de klant en/of door of namens de klant ingeschakelde derden en (b) het handelen en/of nalaten van de klant en/of door of namens de klant ingeschakelde derden in strijd met het bepaalde in het contract en deze voorwaarden.
 7. Geen der partijen kan aansprakelijk gesteld worden voor schade veroorzaakt door overmacht, tijdelijke of permanente onbeschikbaarheid van de dienst en/of door handelingen of onthoudingen van derde waartoe de klant zich via onderhavige dienst toegang kan verschaffen of waarvan, al dan niet kosteloos, gebruikt wordt gemaakt om zich toegang te verschaffen tot het goed of de dienst van AUTOBEDRIJF MEBU.
 8. De klant is ertoe gehouden om alle papieren en andere eigen aan het voertuig onder zijn eigen verantwoordelijkheid en op zijn eigen risico in orde te stellen en/of te regulariseren:
 • het is mogelijk dat de autofabrikant, ingevolge de door AUTOBEDRIJF MEBU geleverde dienst, weigert om het voertuig en/of onderdelen te (blijven) dekken onder de originele fabrieksgarantie,
 • ingevolge wijzigingen door de geleverde dienst aan de technische kenmerken van het voertuig, is dit niet meer conform is aan het origineel conformiteitscertificaat en dienvolgens niet meer geschikt voor gebruik op de openbare weg maar, behoudens herkeuring op conformiteit, enkel voor gesloten racecircuit,
 • ingevolge de technische wijzigingen aan het voertuig, is de klant verplicht om zijn verzekeraar hiervan te informeren, die de burgerlijke aansprakelijkheids- of omnium dekking zou kunnen weigeren en kan desgevallend aanleiding geven tot een verhoogde verzekeringspremie,
 • bij ongevallen met het voertuig door de klant of derden.Voor geen enkel van deze gevallen kan AUTOBEDRIJF MEBU aansprakelijk gesteld worden.
 • Indien schade veroorzaakt werd zowel door een gebrek in het goed als door de schuld van het slachtoffer of van een persoon voor wie het slachtoffer verantwoordelijk is, is de aansprakelijkheid van AUTOBEDRIJF MEBU uitgesloten.

11 – Intellectuele eigendom / licenties

a. De intellectuele eigendomsrechten op alle software en diensten die AUTOBEDRIJF MEBU in het kader van het contract levert of ter beschikking stelt, blijven berusten bij AUTOBEDRIJF MEBU of haar licentiegevers. Voor zover noodzakelijk voor het gebruik van de diensten door de klant verleent AUTOBEDRIJF MEBU aan de klant een beperkt, niet-exclusief, niet- overdraagbaar recht tot gebruik van de intellectuele eigendomsrechten op de dienst.

 1. De ene partij vrijwaart de andere voor alle aanspraken van derden en daaruit voortvloeiende vorderingen van derden die betrekking hebben op inbreuken lastens die ene partij m.b.t. verstrekte materialen en gegevens en de daarop rustende intellectuele eigendomsrechten.

 

12 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Nederlands recht is van toepassing.
 2. Geschillen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken te Utrecht als zijnde de plaats van uitvoering. AUTOBEDRIJF MEBU behoudt zich het recht voor de consument te dagvaarden voor de rechtbank van diens woonplaats.

 


AUTOBEDRIJF MEBU Algemene Voorwaarden Niet-Consumenten (B2B)

Autobedrijf Mebu
Laan van Ambacht 1-3
2631 RJ Nootdorp

 

1 – Toepassingsgebied

 1. Deze AUTOBEDRIJF MEBU Algemene Voorwaarden Niet-Consumenten (B2B) zijn van toepassing op alle dienstverleningen en op alle contracten door een niet-consument afgesloten met AUTOBEDRIJF MEBU. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle occasionele opdrachten en prestaties. Onder niet-consument wordt verstaan iedere rechtspersoon, alsmede iedere natuurlijke persoon die, geheel of gedeeltelijk, handelt voor doeleinden die binnen zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteiten vallen.
 2. Door beroep te doen op of gebruik te maken van een dienst van AUTOBEDRIJF MEBU, het plaatsen van een bestelling en/of het afsluiten van een welkdanig contract, erkent de klant dat hij een exemplaar van de AUTOBEDRIJF MEBU Algemene Voorwaarden heeft ontvangen, dat dezen hem tegenstelbaar zijn en aanvaardt op onherroepelijke wijze de toepassing ervan bij uitsluiting van alle andere. De AUTOBEDRIJF MEBU Algemene Voorwaarden zijn tevens te raadplegen op de website http://www.ziptuning.nl
 3. Een met deze voorwaarden strijdige handelswijze, zelfs meermaals voorkomend, en/of gebruik rechtigt de klant niet zich daarop te beroepen en is in zijnen hoofde geen verworven recht.
 4. De Nederlandstalige versie van de tekst is steeds doorslaggevend waarbij anderstalige versies enkel meegedeeld worden ten titel van inlichting.
 5. AUTOBEDRIJF MEBU heeft het recht deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De klant zal tijdig, tenminste 4 weken vooraf en schriftelijk worden geïnformeerd over wijzigingen in deze voorwaarden. De wijzigingen in deze voorwaarden zijn van toepassing op reeds bestaande contracten. Met het (voortdurend) afnemen van de dienst door de klant na wijziging van de voorwaarden wordt de klant geacht deze wijzigingen te hebben aanvaard. Een wijziging van de AUTOBEDRIJF MEBU Algemene Voorwaarden die noodzakelijk en/of nuttig is voor de continuïteit van de dienstverlening treedt op de dag van kennisgeving (datum van verzending geldt) in werking. In deze hypotheses is de klant niet gerechtigd om het contract te beëindigen noch om uit dien hoofde eenderwelke schadevergoeding te vorderen.
 6. Enige eventuele nietigheid van één der onderhavige bepalingen zal geen afbreuk doen aan de toepasselijkheid van de overige bepalingen. Indien een bepaling nietig is, is AUTOBEDRIJF MEBU gerechtigd deze te vervangen door een bepaling waarvan de economische implicatie voor AUTOBEDRIJF MEBU dezelfde is.


2 – Bestellingen

 1. Elke prijsopgave, voorstel, bestek, offerte, orderformulier, werkbon of welk ander document dan ook, wordt uitsluitend overgemaakt ten titel van inlichting, kan steeds het voorwerp uitmaken van wijziging, maakt geen “aanbod” uit en bindt AUTOBEDRIJF MEBU niet.
 2. Een aanvaarding door de klant van een onder punt 2.a voormelde prijsopgave, voorstel, bestek, offerte, orderformulier, werkbon of het plaatsen van een bestelling, maakt een “aanbod” uit van de klant aan AUTOBEDRIJF MEBU, waarbij deze laatste slechts verbonden is na schriftelijke aanvaarding van dat aanbod door haar directie, met dien verstande dat de factuur uitgaande van AUTOBEDRIJF MEBU of de loutere terbeschikkingstelling van de dienst en/of levering van het goed, steeds als aanvaarding geldt. Vertegenwoordigers, franchisenemers, (voort)verkopers of andere van AUTOBEDRIJF MEBU zijn niet gemachtigd om een bestelling te aanvaarden noch, in het algemeen, om AUTOBEDRIJF MEBU te verbinden.
 3. AUTOBEDRIJF MEBU is gerechtigd een van de klant uitgaand aanbod tot contracteren of bestelling geheel of gedeeltelijk te weigeren, zelfs indien de bestelling gebaseerd is op een door AUTOBEDRIJF MEBU verstrekte offerte of prijsopgave. Indien AUTOBEDRIJF MEBU een bestelling slechts gedeeltelijk aanvaardt, dient hij de klant hiervan in kennis te stellen en wordt de klant geacht hiermede in te stemmen behoudens aangetekend schrijven, houdende herroeping van zijn gehele bestelling, binnen de 10 kalenderdagen na verzending van voormelde kennisgeving.
 4. Foto’s, tekeningen, illustraties, technische kenmerken (o.a. brandstofbesparing, vermogen) en dergelijke worden enkel ten titel van inlichting overgemaakt en zijn benaderende aanwijzingen.
 5. De klant machtigt AUTOBEDRIJF MEBU om elke publiciteit aangaande diensten en/of activiteiten van AUTOBEDRIJF MEBU ondermeer per electronische data toe te zenden. AUTOBEDRIJF MEBU is gerechtigd om alle gegevens met betrekking tot haar klanten op te slaan, te bewaren en te gebruiken conform de wetgeving terzake.


3
– Termijnen

 1. De aanvaarde bestelling zal binnen de uitdrukkelijk in het contract voorziene termijn worden geleverd en/of geïnstalleerd, en bij gebreke, binnen een redelijke termijn. Opgegeven termijnen zijn louter indicatief en maken geen resultaatsverbintenis uit in hoofde van AUTOBEDRIJF MEBU.
 2. In geen enkel geval kan de klant uit hoofde van overschrijding van een termijn en/of daaruit voortvloeiende beëindiging enige welkdanige schadevergoeding vorderen noch een vervangingsvoertuig opeisen.
 3. De inontvangstneming door de klant van het goed en/of dienst, houdt ipso facto instemming in met de effectieve termijn, zelfs al is er een bijkomende termijn geweest en geeft geen recht op enige schadeloosstelling welke dan ook. Indien de indicatieve termijn wordt overschreden, kan de klant enkel AUTOBEDRIJF MEBU per aangetekend schrijven in gebreke stellen de prestatie uit te voeren. Indien de prestatie niet binnen de maand na de ingebrekestelling geschiedt, kan de klant het contract ontbinden zonder enig recht op schadevergoeding.
 4. Indien AUTOBEDRIJF MEBU van oordeel is dat, ten gevolge van enige oorzaak onafhankelijk van zijn wil, waar inbegrepen ingevolge omstandigheden eigen aan het voertuig, of ingevolge overmacht, hij in de onmogelijkheid is om een aanvaarde bestelling of prestatie uit te voeren of dit te doen binnen gestelde termijn, kan hij, bij eenvoudige kennisgeving, de termijn verlengen, de uitvoering schorsen of het contract ontbinden zonder enige welkdanige schadevergoeding verschuldigd te zijn.
 5. Indien aan AUTOBEDRIJF MEBU een vooruitbetaling verschuldigd is of indien de klant ten behoeve van de uitvoering van het contract informatie ter beschikking dient te stellen, gaat de termijn niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie geheel ter beschikking is gesteld.
 6. De levering van het goed en/of dienst, met inbegrip van overdracht van risico’s der goederen, vindt plaats op het ogenblik van inontvangstname ervan door de klant. Deze wordt geacht plaats te vinden, van zodra het goed zich bevindt binnen de gebouwen of op het terrein van de klant, ongeacht of ze zijn uitgeladen of niet. In geval van afhaling, wordt deze geacht plaats te hebben vanaf de kennisgeving aan de klant dat het goed te zijner beschikking staat in de magazijnen van AUTOBEDRIJF MEBU.
 7. Tenzij andersluidende bepaling, machtigt de klant hierbij AUTOBEDRIJF MEBU om het goed, op kosten en voor risico van de klant, aan het door de klant opgegeven adres te verzenden.
 8. Elk transport, ook dit door AUTOBEDRIJF MEBU of haar vervoerder verzorgd, is voor rekening en risico van de klant. De kosten voor transport, aangetekende zending, per expres, takeldienst, e.a. zullen aan de klant gefactureerd worden en zijn niet begrepen in de opgegeven prijs. AUTOBEDRIJF MEBU is gerechtigd het goed tegen remboursbetaling aan de klant te doen afgeven.
 9. De klant is ertoe gehouden, op zijn kosten en voor zijn risico, om alle nuttige gegevens (o.m. aangaande plaatsgesteldheid, openingsuren, enz.) aan AUTOBEDRIJF MEBU mede te delen. Indien de levering en/of installatie niet kan plaats hebben op de afgesproken dag en/of de normale duurtijd ervan overschrijdt, zal het surplus aan kost (met inbegrip van vervoerkosten) aan de klant gefactureerd worden aan de bij de totstandkoming van het contract geldende tarieven.
 10. Indien de uitvoering van de dienst op verzoek van de klant plaatsvindt buiten de werkplaats van AUTOBEDRIJF MEBU dan wel het voertuig van de klant dient opgehaald of afgeleverd te worden, wordt een verplaatsingvergoeding aan de alsdan geldende tarieven aangerekend.
 11. Indien ingevolge nalatigheid van de klant, met inbegrip van het niet-aanwezig zijn op de afspraak, de levering en/of installatie niet kan plaats hebben op de afgesproken dag en/of de normale duurtijd ervan overschrijdt, zal een forfait tbv 60€ aan de klant gefactureerd worden.
 12. De klant kan, op zijn kosten, de risico’s voor de goederen van indepotstelling en/of van transport, voor zover dit door AUTOBEDRIJF MEBU wordt verzorgd, door deze laten verzekeren mits de klant hierom schriftelijk verzoekt.

4 – Diensten

 1. AUTOBEDRIJF MEBU verbindt er zich toe om, binnen de technische beperktheden en naar best vermogen, de in het contract vermelde diensten, bij uitsluiting van alle andere, tegen betaling van de overeengekomen prijs uit te voeren, houdende een middelenverbintenis.
 2. De dienst is deze gespecificeerd in de werkbon en bestaat uit motormanagement in verschillende stages naar keuze van de klant, onder meer:
 • dienst 1: motorsoftware optimalisatie (stage 1)
 • dienst 2: motorsoftware optimalisatie met het externe ecu (stage 1)
 • dienst 3: motorsoftware optimalisatie met het externe ecu of met software aanpassing in motormanagement + desgevallend mechanische aanpassingen (stages 2, 3 en 4)
 • overige diensten zoals aanpassingen in het bestaande motormanagement zoals EGR off, DTC, DPF, etc.

In dienst is niet begrepen de herkeuring.

 1. De klant wordt geacht de eigenschappen, karakteristieken en dergelijke van de dienst te kennen, verklaart volledig geInformeerd te zijn en kiest het type dienst (stage) in functie van zijn behoeften en onder zijn uitsluitende verantwoordelijkheid. Gelet op de technische beperkingen inherent aan de dienst, aanvaardt de klant dat de technische karakteristieken (o.a. brandstofbesparing, vermogen) variabel zijn.
 2. De klant erkent en aanvaardt dat de dienst een motormanagement(calibrate of afstelling) inhoudt met een verhoging van vermogen en/of koppel van zijn motorvoertuig voor uitsluitend gebruik op gesloten racecircuit en dit verhoogde risico’s tot gevolg heeft, onder meer op vlak van duurzaamheid van het voertuig en/of onderdelen zodat op de dienst geen of een beperkte dekking wordt geboden.
 3. De motorsoftware optimalisaties onder diensten 1 en 2, met uitsluiting van alle andere, voldoen evenwel, onder dezelfde voorwaarden als ten tijde van de dienstverlening en onder toepassing van de onder artikel 8 vermelde uitsluitingen, aan de parameters van de technische databank van AUTOBEDRIJF MEBU, met een mogelijke afwijking van 15%, en dit gedurende een vaste duurtijd van respectievelijk 5 jaar en 3 jaar, ingaand vanaf de uitvoering van de dienst. De technische databank van AUTOBEDRIJF MEBU bestaat uit opmetingen en diagnoses uitgevoerd op een standaard-voertuig.
 4. De klant erkent dat hij over voldoende kennis beschikt om na de door AUTOBEDRIJF MEBU geleverde dienst ervan op een gepaste wijze gebruik te maken.
 5. AUTOBEDRIJF MEBU is steeds gerechtigd de nodige correcties aan te brengen aan het motormanagement dan wel een retune uit te voeren. AUTOBEDRIJF MEBU behoudt zich te allen tijde het recht voor een expertise en desgevallend revisie van de dienst uit te voeren op kosten van de klant aan de op dat ogenblik geldende tarieven.
 6. Aangezien de dienst in regie wordt uitgevoerd, aanvaardt de klant dat de naar bestvermogen geleverde dienst niet steeds de uiteindelijke oorzaak van een probleem opspoort en/of verhelpt en/of het beoogde doel bereikt, met dien verstande dat de door AUTOBEDRIJF MEBU gemaakte kosten voor onderdelen en arbeidsuren steeds worden aangerekend.
 7. De klant is verplicht eventuele gebreken aan het voertuig aan AUTOBEDRIJF MEBU te melden voordat de dienst plaatsvindt.
 8. In de prijs is enkel begrepen, met uitsluiting van alle andere, een eenmalige dienst door AUTOBEDRIJF MEBU. Elke nieuwe dienst, met inbegrip van updates, upgrades en/of retunes, zal aanleiding geven tot facturatie aan de alsdan geldende tarieven.
 9. Indien de klant het voertuig met het oog op de uitvoering van de dienst in bewaring geeft aan AUTOBEDRIJF MEBU, zal dit uitsluitend op risico, verantwoordelijkheid en ten laste van de klant geschieden zonder dat AUTOBEDRIJF MEBU welke verantwoordelijkheid dan ook, zelfs bij zware fout doch behoudens opzet, ten hare laste neemt. De klant is verplicht om bij terugname van het voertuig te controleren op gebreken en beschadigingen. De klant vrijwaart AUTOBEDRIJF MEBU in ieder geval, ook wanneer schade veroorzaakt wordt aan AUTOBEDRIJF MEBU of aan derden, ook tijdens testrit of op de testbank. De klant verbindt er zich toe om, gedurende de gehele tijd dat hij het voertuig in bewaring geeft, all risks te verzekeren (en dit zonder vrijstelling) en volledig technisch in orde te houden (o.a. geldig technische keuring, conformiteitsattest) en met voldoende brandstof. Eventuele schade- of ongevallen veroorzaakt door AUTOBEDRIJF MEBU, tijdens ophaling van het voertuig, testrit, op terrein van AUTOBEDRIJF MEBU of op de testbank, dienen gedekt te worden door de verzekering van de klant. De klant vrijwaart AUTOBEDRIJF MEBU integraal bij enige regresvordering van zijn verzekeraar. De klant zal uiterlijk op dag van beëindiging van het contract of op eerste verzoek van AUTOBEDRIJF MEBU, zijn voertuig verwijderen, bij gebreke waaraan een depotkost van € 50 per begonnen dag vertraging zal worden aangerekend.
 10. AUTOBEDRIJF MEBU kan het retentierecht uitoefenen op het voertuig, indien en voor zolang als de klant:
 • de kosten van de werkzaamheden aan het voertuig niet of niet in zijn geheel heeft voldaan;
 • andere vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met AUTOBEDRIJF MEBU niet of niet geheel heeft voldaan.
 1. In elk geval blijft AUTOBEDRIJF MEBU gerechtigd om reeds uitgezette kosten voor onderdelen of andere, arbeidsuren en/of reeds uitgevoerde prestaties aan te rekenen.
 2. Levering van hardware wordt aanzien als een afzonderlijk contract en niet als accessorium bij onder artikel 4 vermelde dienstverlening, zelfs indien dezen op dezelfde werkbon voorkomen. Technische problemen, gebreken, niet-levering van het een goed, doet in hoofde van de klant in geen enkel geval afbreuk aan zijn betalingsverplichting voor de dienst.

 

5 – Prijzen & Tarieven

 1. De prijzen en tarieven zijn deze die van toepassing zijn op het ogenblik waarop het contract tot stand komt (tevens geldend voor ondermeer installatie, vervoer, revisie, e.a.) en waarvan de klant erkent kennis genomen te hebben en deze te aanvaarden.
 2. De door AUTOBEDRIJF MEBU gehanteerde prijzen zijn netto, ex magazijn, inclusief normale verpakking, exclusief ondermeer en niet-limitatief, eenderwelke, rechtstreekse of onrechtstreekse, huidige of toekomstige, belasting, BTW, heffing, taks, rechten, kost, boete of andere, vervoer, herkeuring (technische keuring, conformiteitstattest), verzekeringspremies, alsmede alle eventuele vergoedingen en/of kosten die verbonden zijn aan diensten, goederen, infrastructuur of andere, van of aangeboden door derden die de klant, direct of indirect, noodzakelijk of niet, benuttigt om gebruik te maken van de dienst van AUTOBEDRIJF MEBU.
 3. De prijs voor dienst 1 omvat een maximum tot 2 arbeidsuren. Elke extra begonnen arbeidsuur wordt aangerekend aan het alsdan geldend arbeidstarief.
 4. De prijs voor (1) dienst 3 en (2) alle overige software diensten worden uitsluitend in regie uitgevoerd waarbij alle arbeidsuren en kosten worden aangerekend.
 5. Indien een vaste prijs is overeengekomen, is AUTOBEDRIJF MEBU niettemin op ieder ogenblik gerechtigd tot een tussentijdse verhoging van de prijs in functie van de stijging van parameters die de reële kosten vertegenwoordigen, waarbij de factuur geldt ten titel van notificatie, indien zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering van het contract significante wijzigingen hebben voorgedaan met betrekking tot bijvoorbeeld upgrades van het motormanagementsysteem, wisselkoersen, lonen, de kostprijs of andere factoren die de kostprijs bepalen, dan wel ingevolge op het ogenblik van sluiting van contract onvoorziene omstandigheden.


6
– Betaling

 1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling contant plaats te vinden op einde van de uitvoering.
 2. In geval van te late betaling is de klant over het openstaande deel van het factuurbedrag een interest verschuldigd van 1% per maand alsmede ten titel van forfaitaire schadevergoeding van 15%, met een minimum van € 50,00. AUTOBEDRIJF MEBU heeft tevens recht op vergoeding van de gerechtskosten en op schadeloosstelling van alle relevante invorderingskosten. Gedeelten van een maand worden voor een volle maand gerekend. Eventuele betwistingen schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.
 3. Partijen komen overeen dat de betaling van facturen een essentiële verplichting is in hoofde van de klant. In de hiervoor genoemde gevallen is AUTOBEDRIJF MEBU bevoegd de verdere uitvoering van het contract op te schorten, dan wel tot ontbinding van het contract over te gaan, één en ander onverminderd het recht van AUTOBEDRIJF MEBU om volledige schadevergoeding te vorderen. Bovendien is de eventuele dekking alsdan van rechtswege opgeheven, zonder dat deze opheffing de dekkingsperiode verlengt.
 4. AUTOBEDRIJF MEBU is steeds gerechtigd een vooruitbetaling te vorderen.
 5. AUTOBEDRIJF MEBU is gerechtigd om, binnen de wettelijke bepalingen terzake, aan de klant facturen uit te reiken en te bewaren via electronische data.


7 – Gebreken m.b.t. goederen

 1. Indien de door AUTOBEDRIJF MEBU geleverde goed bij de levering, zichtbare gebreken vertoont of wezenlijk niet-conform zijn aan de aanvaarde bestelling, dient de klant, op straffe van verval, dit op dat tijdstip te laten acteren op de leveringsbon, de factuur of op het vervoerdocument. Binnen de 3 werkdagen na levering dient de klant AUTOBEDRIJF MEBU per aangetekend schrijven op de hoogte te stellen van de zichtbare gebreken of niet-conformiteit met afschrift van voormeld document waarop acte. Na afloop van voormelde termijn(en) worden de dienst of goed beschouwd als definitief door de klant aanvaard en de dienst te zijn uitgevoerd volgens de regels van de kunst.
 2. De vrijwaring voor verborgen gebreken van een geleverd goed is beperkt tot maximaal de waarborgperiode die de fabrikant ervan biedt en tot de kostprijs van het gebrekkige onderdeel of goed, met uitsluiting van elke andere schade waaronder, onder andere, genotsderving en winstderving. AUTOBEDRIJF MEBU heeft enkel de verplichting, naar zijn keuze, de geleverde dienst of goed te herstellen op de plaats die hij kiest, of het gebrekkige onderdeel te vervangen door, al dan niet nieuwe, stukken, zonder enige verdere vergoeding en onder uitsluiting van elke andere levering of prestatie waaronder, onder andere, de verplaatsings- en arbeidskost die aan de klant aan de alsdan geldende tarieven worden aangerekend. De vervangen stukken worden eigendom van AUTOBEDRIJF MEBU. AUTOBEDRIJF MEBU is steeds gerechtigd, naar eigen keuze, te voorzien in de vervanging van de geleverde dienst/ goed door een gelijkwaardig, nieuw of gebruikt.
 3. In geen geval kan een goed naar AUTOBEDRIJF MEBU worden teruggestuurd zonder zijn voorafgaandelijk schriftelijk akkoord. Alle terugzendingen dienen te geschieden binnen de 8 dagen na instemming tot terugzending en, in geval van een zichtbaar gebrek en/of transportschade, in de oorspronkelijke verpakking.


8
– Dekkingsuitsluitingen

De onder artikel 4 vermelde dekking voor diensten en de onder artikel 7 vermelde waarborg op gebreken op goederen, is steeds respectievelijk uitgesloten in één der volgende gevallen:

 1. elke laattijdige aangifte (zijnde per aangetekend schrijven buiten een termijn van 8 dagen nadat het werd ontdekt), nalatigheid, verkeerde manipulatie, ongeval of oneigenlijk gebruik (bv burn-outs, dragracing, launch control, enz.),
 2. elke poging of interventie, afstelling, herstelling, vervanging, wijziging of elke andere aan interventie gelijk te stellen handeling verricht door de klant of door een niet door AUTOBEDRIJF MEBU geaggregeerde derde (zoals ondermeer tuners, gasinstallateurs) op de geleverde diensten en/of goederen,
 3. schade veroorzaakt door transport,
 4. elke andere bestemming, gebruik of kenmerken welke niet schriftelijk door AUTOBEDRIJF MEBU werd vooropgesteld,
 5. elke schade, geheel of gedeeltelijk, veroorzaakt door geconnecteerde producten,
 6. elke schade veroorzaakt door niet door AUTOBEDRIJF MEBU geïnstalleerde hardware, software of andere, of door een handeling desbetreffend door de klant,
 7. een overschrijving, door update, upgrade of vervanging of ander, door een derde van het door AUTOBEDRIJF MEBU geïnstalleerde motormanagament,
 8. bij gebreke aan een door de klant tegensprekelijk bewezen oorzakelijk verband met schade. De klant is ertoe gehouden om het voertuig op eerste verzoek van AUTOBEDRIJF MEBU ter inspectie op het aan te duiden adres voor te leggen. Indien AUTOBEDRIJF MEBU het oorzakelijk verband afwijst, is de klant gerechtigd, op eigen kosten, een tegensprekelijke tegen-expertise uit te voeren,
 9. het voertuig dient in goede staat te zijn, hetgeen de klant waarborgt en waarvoor deze AUTOBEDRIJF MEBU integraal vrijwaart, volledig origineel vanuit fabrikant en op de gevraagde intervallen correct te zijn onderhouden bij een professionele garagist,
 10. bij ouderdom, slijtage, extreem, slecht of niet- gebruik of slecht basisproduct vanuit fabrikant,
 11. bij verkoop van het voertuig of vervanging van onderdelen aan het voertuig,
 12. op onderdelen (o.a. motormanagement, externe ecu), overige mechanische producten (o.a. gebruikte gekloonde ECU’s) en op de motor die tijdens de dienstwerkzaamheden of erna stuk gaan, waarbij eventuele herstellingskosten steeds voor rekening van de klant zijn,
 13. op motor, versnellingsbak en aandrijflijn
 14. op diagnose, reparatie, onderhoud, coding, programmeren, speciale opdrachten, consultancy,
 15. schades ontstaat tijdens een testrit op de openbare weg of op de testbank,
 16. beperkt tot het Nederlands grondgebied,
 17. mits volledige betaling van de klant ontvangen werd,
 18. bij voertuigen met aangepaste, oncorrecte of teruggedraaide kilometerstand,
 19. bij vreemde oorzaak of overmacht (o.a. natuurrampen, oorlogen, een niet-toerekenbare tekortkoming van door AUTOBEDRIJF MEBU ingeschakelde derden of toeleveranciers, het tijdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn van materialen, hardware, software en/of internet- of andere telecommunicatieverbindingen ten behoeve van de klant waarbij de oorzaak buiten de macht van AUTOBEDRIJF MEBU ligt, alsmede iedere andere situatie waarop AUTOBEDRIJF MEBU geen (beslissende) controle kan uitoefenen,
 20. op mobiliteit middels bijv. een vervangings- of huurvoertuig.


9 – Ontbinding

 1. Binnen de 10 kalenderdagen na uitvoering van de prestatie, kan de klant zonder extra kosten het contract ontbinden, waarbij de klant zijn betaling terugontvangt en AUTOBEDRIJF MEBU de door haar geïnstalleerde software verwijdert en weer vervangt door de originele fabrieksafstelling, waarbij AUTOBEDRIJF MEBU alsdan de prijs van de dienst niet zal aanrekenen behoudens de reeds uitgezette kosten en arbeidsuren, met inbegrip van deze voor de herplaatsing van de initiële afstelling.
 2. AUTOBEDRIJF MEBU is gerechtigd het contract met onmiddellijke ingang te ontbinden lastens en voor risico van de klant, overminderd het recht op schadevergoeding en opvordering van onbetaalde facturen, in hoofde van AUTOBEDRIJF MEBU, indien:

– de klant in staat van faillissement verklaard wordt, opschorting van betaling aanvraagt of verkrijgt, of door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen verliest;

– de klant tekortschiet in de naleving van zijn verplichtingen uit het contract, zoals betaling van de verschuldigde bedragen;

– ontbinding van het contract krachtens het voorgaande lid geschiedt door middel van een brief met ontvangstbevestiging.


10 – Aansprakelijkheid

 1. In alle gevallen waarin sprake is van onvoldoende functioneren van de geleverde dienst, onvolkomenheden bij de uitvoering van de dienst of van het goed, zal AUTOBEDRIJF MEBU trachten deze te laten functioneren, respectievelijk uit te voeren als overeengekomen binnen de 15 werkdagen nadat AUTOBEDRIJF MEBU hiertoe door de klant per aangetekende zending werd aangemaand. Indien desondanks sprake is van toerekenbare tekortkoming van AUTOBEDRIJF MEBU, dan is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van AUTOBEDRIJF MEBU, zelfs bij zware fout doch behoudens opzet, beperkt tot hetzij gratis herlevering van de dienst of van het goed , hetzij tot een schadevergoeding tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde dienst/goed waarop de schade betrekking heeft.
 2. AUTOBEDRIJF MEBU is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat AUTOBEDRIJF MEBU is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. AUTOBEDRIJF MEBU is daarnaast niet aansprakelijk voor schade, ontstaan door normaal gebruik van het voertuig tijdens een testrit.
 3. AUTOBEDRIJF MEBU, of de door AUTOBEDRIJF MEBU ingeschakelde dienstverleners, zijn nimmer, zelfs bij zware fout doch behoudens opzet, aansprakelijk voor eenderwelke stagnatieschade, bedrijfsschade, genots- of winstderving, indirecte- en/of gevolgschade van welke aard ook en verlies of beschadiging van gegevensdragers of gegevensbestanden.
 4. Indien het voertuig met (stilzwijgende) goedkeuring verblijft op of nabij het terrein van AUTOBEDRIJF MEBU dan is AUTOBEDRIJF MEBU niet aansprakelijk voor de gebreken, schade en/of diefstal die tijdens dit verblijf ontstaan aan/van het voertuig.
 5. Het is de klant niet toegestaan om de werkplaats van AUTOBEDRIJF MEBU te betreden zonder uitdrukkelijke toestemming van AUTOBEDRIJF MEBU. Schade die is ontstaan door het al dan niet bewust negeren van dit verbod kan niet aan AUTOBEDRIJF MEBU worden toegerekend.
 6. De klant vrijwaart AUTOBEDRIJF MEBU voor alle schade en/of claims van derden verband houdend met of voortvloeiend uit (a) het gebruik van de diensten door de klant en/of door of namens de klant ingeschakelde derden en (b) het handelen en/of nalaten van de klant en/of door of namens de klant ingeschakelde derden in strijd met het bepaalde in het contract en deze voorwaarden.
 7. AUTOBEDRIJF MEBU kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eenderwelke tussenkomst, commerciële tegemoetkoming of onthouding, zelfs bij zware fout of opzet, die door haar werknemers of aangestelden verricht worden buiten de uitvoering van hun arbeidscontract of buiten elke welkdanige contractuele verplichting van AUTOBEDRIJF MEBU opzichtens de klant.
 8. AUTOBEDRIJF MEBU kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade veroorzaakt door overmacht, tijdelijke of permanente onbeschikbaarheid van de dienst en/of door handelingen of onthoudingen van derde waartoe de klant zich via onderhavige dienst toegang kan verschaffen of waarvan, al dan niet kosteloos, gebruikt wordt gemaakt om zich toegang te verschaffen tot het goed of de dienst van AUTOBEDRIJF MEBU.
 9. De klant erkent behoorlijk geïnformeerd te zijn en aanvaardt de volgende gevallen onder zijn eigen verantwoordelijkheid en op zijn eigen risico:
 • het is mogelijk dat de autofabrikant, ingevolge de door AUTOBEDRIJF MEBU geleverde dienst, weigert om het voertuig en/of onderdelen te (blijven) dekken onder de originele fabrieksgarantie,
 • ingevolge wijzigingen door de geleverde dienst aan de technische kenmerken van het voertuig, is dit niet meer conform is aan het origineel conformiteitscertificaat en dienvolgens niet meer geschikt voor gebruik op de openbare weg maar, behoudens herkeuring op conformiteit, enkel voor gesloten racecircuit,
 • ingevolge de technische wijzigingen aan het voertuig, is de klant verplicht om zijn verzekeraar hiervan te informeren, die de burgerlijke aansprakelijkheids- of omnium dekking zou kunnen weigeren en kan desgevallend aanleiding geven tot een verhoogde verzekeringspremie,
 • bij ongevallen met het voertuig door de klant of derden, zelfs al zouden deze te wijten zijn aan de geleverde vermogenswinst.

Voor geen enkel van deze gevallen kan AUTOBEDRIJF MEBU aansprakelijk gesteld worden. De klant doet hierbij op onheroeppelijke wijze afstand van welk vorderingsrecht dan ook lastens AUTOBEDRIJF MEBU en zal deze laatste steeds vrijwaren voor welke schade en/of vordering, al dan niet van een derde, burgerrechtelijk of strafrechtelijk, dan ook.

 1. Indien er een expliciete verplichting lastens de klant is opgenomen in deze algemene voorwaarden, is elke (mede-) aansprakelijkheid van AUTOBEDRIJF MEBU uitgesloten.
 2. Indien schade veroorzaakt werd zowel door een gebrek in het goed als door de schuld van het slachtoffer of van een persoon voor wie het slachtoffer verantwoordelijk is, is de aansprakelijkheid van AUTOBEDRIJF MEBU uitgesloten.


11 – Intellectuele eigendom / licenties

a.. De intellectuele eigendomsrechten op alle software en diensten die AUTOBEDRIJF MEBU in het kader van het contract levert of ter beschikking stelt, blijven berusten bij AUTOBEDRIJF MEBU of haar licentiegevers. Voor zover noodzakelijk voor het gebruik van de diensten door de klant verleent AUTOBEDRIJF MEBU aan de klant een beperkt, niet-exclusief, niet- overdraagbaar recht tot gebruik van de intellectuele eigendomsrechten op de dienst.

 1. De klant vrijwaart AUTOBEDRIJF MEBU voor alle aanspraken van derden en daaruit voortvloeiende vorderingen van derden die betrekking hebben op het gebruik door AUTOBEDRIJF MEBU van de door de klant aan AUTOBEDRIJF MEBU verstrekte materialen en gegevens en de daarop rustende intellectuele eigendomsrechten.


12
– Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op ieder contract waarbij AUTOBEDRIJF MEBU partij is en op iedere offerte die door AUTOBEDRIJF MEBU wordt uitgebracht, is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen waarbij AUTOBEDRIJF MEBU direct dan wel indirect partij is, worden bij uitsluiting beslist door de rechtbank te Utrecht.